דין זה במגן אברהםא . וצריך עיון שסותר למה שכתב המגן אברהם סימן קכדב . ובסימן קל"טג לקמן שכיון שלא שמעו עשרה הוי יחיד ולא מועיל, כמו שכתב בבית יוסףד בשם מהר"יה . וצריך עיון גדול.