מפני שאינו מבטלו כו' עיין סוף פרק ו דאהלותא שהדלת של פרדסקין אינה חשובה סתימה, הואיל ועשויה להפתח, ולכן נידון מחצה למחצה, כמו בסדין פתוח, אבל דלת פתוחה גריע טפיב .