עד שיעשה בו מעשה כו' דעלה קאיא , ולא אגט דהוא חול לגמרי, דלא כעולת תמידב דסבירא ליה דיש בו קצת קדושה. וכן הדין בבית הכנסתג .