רצועות של תפילין כו' (עיין סימן קנד סעיף ג אבל צריך עיון ממה שכתב המגן אברהם סימן לב סעיף קטן נאא וסימן לג סעיף קטן דב דנהפוך הוא).