אם ישנו עליו כו' עיין בית יוסףא דלתירוץ האחרון על כרחך צריך לומר שבשמש מטתו אין קרי עליו. ודו"ק.