אשתו עמו כו' וכן דעת כל האחרונים (עיין מגן אברהם סימן מדא ) ששתקו והודו לו. וכן משמע בגמראב יום טבילה הוה כו', עיין שם ברש"יג . וכן משמע בהדיא בגמרא דסוכהד שהביא הט"זה , דתנא קמא פליג על ר' יוסי, דאף ר' יוסי לא אמר אלא בילדיםו . ואין לחלק בין יום ללילה, דהא בט' באב ויום כפור לא חלקו בזה, עיין ט"ז סימן תרטוז . ואף בילדים סגי כשחולצין, ולא הצריך כלי בתוך כלי, משום דלא חמיר איסורו כל כך. ולא דמי לאבלות דחיישינן משום דאקילו גביהח , ולא משום דקיל איסורא, כמ"ש הט"זט , אלא משום דחיישינן למזיד, עיין שם בגמראי ורא"שיא , מה שאין כן הכא דליכא למיחש למזיד, כמבואר בט"ז.