אם אינו כו' עיין ביורה דעה רסי' קנחא דמין הוא לענין מורידין, ואפילו הכי אין שחיטתו אסורה בהנאה כשחיטת מין (חולין דף יג), משום דהתם דוקא באדוק כדפירש רש"י שםב , וכן כתב השלחן ערוך בסימן שלדג והש"ךד סימן רפאה לענין לשרוף, והוא הדין לענין להכעיס, כדמשמע ביורה דעה סימן בו דכנכרי לבד הוא לענין שחיטה, והוא הדין לענין לשרוף דכי הדדי נינהו, כדתניא גבי מין בחולין דף יגז שחיטת מין כו' ספריו כו', ובגמרא בעבודה זרהח מיירי לענין מורידין.