ויש מי שאומר כו' עיין בית יוסף אבן העזר סוף סימן קלאא ובשולחן ערוךב שם דלא קיימא לן הכי. ואפשר דשאני הכא דבחזותא תליא מלתא והעליון הוא הנראה, ובצבע הלך אחר הנראה, עיין פרק יא דנגעים משנה הג . וצריך עיון לדינאד .