וצריך ליזהר כו' עיין ביורה דעה סוף סימן רפ[ט], דאפילו בדיעבד פסול מושכב לרש"יא ומעומד לרבנו תםב , משום בזיון, וכל שכן כשהפך, ואף רש"י מודה.