ובתים של יד כו' מה שכתב בית יוסףא בשם בעל העיטורב , כוונתו שגבהו כאורך אצבע, ורחבו כרחבהג בריבוע, כמבואר בספר התרומהד עיין שם.