אמרו חכמים כו' עיין תוספותא ורא"שב , שמכאן ראיה לשימושא רבאג דבעינן אצבעים, ובשימושא רבא מבואר בהדיא דהיינו לכתחילה, ואם כן הוא הדין ליותר מכאצבע, דלא כעולת תמידד .