יש ליזהר כו' ר"ן פרק ב דגיטיןא בשם רמב"ן. ועיין בית יוסף אבן העזר סימן קלאב שהתוספותג ורא"שד ורשב"אה וספר התרומ[הו ] ומרדכיז חולקים, להכי לא הזהיר כאן בשולחן ערוךח אלא לכתחלה, דלא כב"חט וט"זי , אלא כמו שכתב המגן אברהםיא .