הולכין כו' דכשהתינוק קוראן כהלכתן למה יגרעו מח' שאינו קוראה. וכן משמע במהרי"לא , דאם היה מורגל היו הולכים אחריו כו', עיין שם.