ואם יו"ד התחתונה כו' ומה שכתב המגן אברהם סעיף קטן להא , משום דקאי גם אפניםב , לא דק בלישניהג , וסמך על מה שכתב לעילד , וגם התם לא תליא בכולה דווקא, עיין שם בט"זה .