לבושא [ו]לחם חמודותב שהביא מגן אברהםג . וכן משמע ממה שכתב המגן אברהם סעיף קטן להד , דלא כדמשמע לכאורה ממה שכתב הט"זה , ודו"ק. וכן משמע ממה שכתב המגן אברהם בסעיף קטן כו בשם ר' יעקב [ה]לויו .