בס"ד. ר"ד ליל אחרון של פסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. רש"ג: מובא בספר השיחות תש"ד1 שבשמח"ת ואחש"פ מנגנים ניגון "האָפּ קאָזאַק" של ה"שפּ֯אָלער זיידע" – מהו תוכנו של הניגון, ומהי שייכותו לחב"ד?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אדמו"ר הזקן כיבד ביותר את ה"שפּ֯אָלער זיידע"2, ותוכנו של הניגון – ענין הנצחון3.

*

ב. א' המסובים שאל מהי המעלה של חסידות על קבלה, והמעלה של קבלה על חסידות?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: קבלה – היא א' מד' אופני הלימוד דפרד"ס שבתורה: פשט רמז דרוש סוד (שהרי סוד הוא קבלה), שהם כנגד ד' הבחי' נפש רוח נשמה חי'; ואילו ענינה של תורת החסידות הוא בחי' היחידה, שפועלת שינוי בכל ד' הבחינות שיהיו באופן נעלה יותר כו'4.

*

ג. רש"ג: הפתגם5 שאחרון של פסח ענינו התגלות המשיח – האם זהו חידוש של הבעש"ט?!

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ענינו של משיח ישנו כבר בהפטרת היום; ואילו החידוש של הבעש"ט הוא בנוגע ל"סעודת המשיח"6, היינו, שהמשיך זאת באופן של סעודה, שמורה על ההמשכה בפנימיות, והרי זהו כל ענין החסידות – לפעול שיומשך בפנימיות7.

*

ד. רש"ג: בנוגע להדיבור ברבים אודות שתיית ד' כוסות באחרון של פסח, מה עונים למתנגד ששואל היכן המקור על זה בנגלה?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: לכל לראש – יש לפרסם זאת מבלי להתפעל מה"סכנה" שיתעורר "שטורעם"... אין זה חידוש שלי8; יש לי לסמוך על "הרים וגבעות"... שכן, כ"ק מו"ח אדמו"ר ראה כשנדפסו הדברים9.

ובנוגע למקור הדברים10 – הנה:

במדרשי חז"ל (בפ' וישב11 ובפ' וארא12) מצינו ב' ביאורים בנוגע לד' כוסות: (א) שהם כנגד לשונות של גאולה שנאמרו ביצי"מ13, (ב) שהם כנגד הגאולה מד' מלכיות, שעפ"ז קאי גם על הגאולה העתידה.

ובזהר14 איתא שד' לשונות של גאולה הם כנגד ד"פ אמת שבאמת ויציב. וע"פ הידוע שיש ד"פ אמת קודם "עזרת" וד"פ אמת ב"עזרת", הנה הד"פ אמת שקודם "עזרת" שייכים לגאולה דיצי"מ, וד"פ אמת שב"עזרת" שייכים לגאולה העתידה15.

ומתאים גם להמבואר שד' הכוסות הם כנגד ד' אותיות שם הוי'16, שהרי ישנם ב' שמות הוי': שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא.

ובהתאם לכך ישנו גם הענין דד' כוסות ב"פ: ד' כוסות דלילות הראשונים שייכים ליצי"מ, שהיתה ע"י משה רבינו, וד' כוסות דאחרון של פסח שייכים לגאולה העתידה, שתהי' ע"י משיח צדקנו17.

רש"ג: האם הרביים הרבו לדבר באחרון של פסח אודות משיח?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כ"ק מו"ח אדמו"ר דיבר אודות משיח באחרון של פסח עוד בהיותו בוואַרשא18, וגם אמר: "מען זאָל ריידן וועגן משיח'ן, וועט מען ברצון השי"ת ממשיך זיין די גאולה שלמה ע"י משיח גואל צדק בב"א".