ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשכ"ז

חג הפסח כשר ושמח ולקיום בקרוב ממש ההקהל דקהל גדול ישובו הנה.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______