בס"ד. שיחת* שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ה.

בלתי מוגה

א. דובר אודות האושפיזין של יום זה – יוסף, או אהרן (לפי ב' הגירסאות שבזהר1), והאושפיזא החסידי (כדברי אדמו"ר מהוריי"צ2 שישנם גם האושפיזין החסידיים, מהבעש"ט עד לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע) – אדמו"ר מהר"ש3, והקשר שביניהם, והרחיב הדיבור אודות המס"נ של אדמו"ר מהר"ש לקרב יהודי כו'4.

* * *

ב. דובר אודות הקריאה בתורה דשבת חול המועד סוכות – "ראה אתה אומר אלי גו'"5, ושייכותה לחג הסוכות.

וכן ביאר את המאמר של אדמו"ר מהר"ש בענין "ויהי אומן את הדסה"6.

* * *

ג. דובר אודות החילוק שבין האושפיזין דיו"ט בכלל וחג הסוכות בפרט, לגבי האושפיזין דשבת (ע"פ מ"ש בזהר)7; וביאר, שעפ"ז יובן גם החילוק שבין מוצאי שבת למוצאי יו"ט בנוגע לברכת הבשמים8.

______ l ______