בס"ד. ר"ד ועש"ק, ג' דחול-המועד סוכות, ה'תשכ"ה.

– לקבוצה מתושבי כפר חב"ד, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

ענינה של סוכה הוא – דירת עראי1, והסדר הוא, שלאחרי שבעת ימי חג הסוכות באים לשמיני עצרת, והיינו, שעוברים מדירת עראי לדירת קבע.

וכן הוא בנוגע לכפר חב"ד:

הן אמת שהמצב נעשה יותר טוב מכמו שהי' בעבר, אבל, עדיין הרי זה באופן של "דירת עראי".

– כוונתי אינה בנוגע לענינים רוחניים, אלא בנוגע לענינים גשמיים, שריבוי ענינים הם באופן של דירת עראי.

ולכן, צריכים להתאסף ולהתדבר כולם ביחד, ולעשות מהעראי – קבע, ואח"כ –לפעול באופן של קבע בהתפשטות והתרחבות הכפר.

בודאי ימסרו זאת לכל אחד ואחת מתושבי הכפר.

ויה"ר שתתקיים ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר מייסד הכפר,

ותהי' התפשטות הכפר מתוך הרחבה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

______ l ______