בס"ד. יום ג', כ"ו אדר-שני, ה'תשכ"ה.

מה1 שמסר כ"ק אדמו"ר שליט"א להרב חדקוב שי' למסור להת' הנוסעים לאה"ק ת"ו:

כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר שאינו יכול לקרוא אתכם כולכם ביחד לחדרו ולומר הנ"ל באופן הדרוש וכו' – מסיבתו הפרטית בשנה זו2 ולכן מסר על יָדי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א משתתף בשני שקל – ע"י כל אחד מהת' – בהתוועדויות שיערכו כדלקמן.

סדר ההתוועדויות הוא: ההתוועדות בהשתתפות כולכם; בישיבת תות"ל המרכזית, תורת אמת המרכזית, וכפר חב"ד. בשאר המקומות – יתוועדו שנים שנים לכה"פ. ובאופן שכל אחד ישתתף עכ"פ באחד מהם, והם: ראשון לציון ובתי-ספר של הרשת אהלי יוסף יצחק.

בכהנ"ל – למסור עכ"פ נקודות ממה ששמעו פה. להדגיש בכל מקום ומקום – המתאים אליו ביותר. בכאו"א מהנ"ל לסיים במסירת ברכתי לחג הפסח כשר ושמח, ואשר האריז"ל כתב3 שהכשרות של פסח – מועילה לכל השנה שלא יחטא. ומסיימין בטוב.

אם יתהוו ספיקות – יחליטו עפ"י הגורל וכדו'.

הוצאות הנסיעה להתוועדויות וכו' יבקשו מר' אברהם פריז ולמסור לו החשבון.

לעשות ממונה – אחד או שנים – שיסדרו הנ"ל ושיכתבו לכאן מהנעשה בכהנ"ל.

בנוגע לפריז, הנה כ"ק אדמו"ר שליט"א משתתף בשני שקל להתוועדות. באם יתוועדו רק בישיבת ברונאה יתנו לר' ניסן נעמינאָוו שני השקל, ואם יתוועדו גם בקרב אנ"ש ימסרו אחד לר' ניסן ואחד להלשכה.

אם ישהו במאַרסייל – יבקרו במחנה העולים ותמסרו פ"ש מכ"ק אדמו"ר שליט"א ושביקש שאתם התלמידים החוזרים מפה ימסרו בשמו ברכת חג הפסח כשר ושמח ושיתוועדו וימסרו שני השקל להתוועדות שם. ואם לא יוכלו להתוועד – לסדר שיוכלו להתוועד אח"כ לבד שם. אם גם זה לא יאופשר – למסור את שני השקל באה"ק, אחד לתות"ל המרכזית ואחד לתורת אמת.

______ l ______