בס"ד. שיחת ש"פ תזריע, פרשת החודש, ר"ח ניסן, ה'תשכ"ה.

בלתי מוגה

א. בהתחלת פרשתנו מעתיק רש"י את התיבות "אשה כי תזריע", ומפרש: "א"ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חי' ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חי' ועוף".

ולכאורה הפירוש בזה – שבפשוטו של מקרא אינו מובן מדוע נאמרו דיני אשה בפ' תזריע, לאחרי דיני בהמה חי' ועוף שנאמרו בפ' שמיני, וכדי לתרץ זאת, מביא רש"י מאמרו של ר' שמלאי.

אבל עפ"ז צריך להבין:

א) ברוב המקומות אין דרכו של רש"י להזכיר שם בעל המאמר1, כי, בלימוד פשוטו של מקרא לא נוגע מי הוא בעל המאמר. – בחלק ההלכה שבתורה נוגע מי הוא בעל המאמר, בכדי לידע אם הלכה כמותו, או שאזיל לשיטתי' במקום אחר, וכיו"ב; אבל בלימוד ע"ד הפשט אין זה נוגע. וא"כ, מדוע כאן מזכיר רש"י שם בעל המאמר – "א"ר שמלאי"?

ב) אם כוונת רש"י לתרץ מדוע נאמרו דיני אשה לאחרי דיני בהמה חי' ועוף, הי' צריך להעתיק מהפסוק רק תיבת "אשה", ולמה העתיק גם התיבות "כי תזריע"?

ג) הדיוק בסדר הענינים בשתי פרשיות – שייך בחלק ההלכה שבתורה (וכן בחלק הרמז דרוש וסוד), כיון שדרשינן סמוכים (במשנה תורה – לכל הדעות, ולפי דעה אחת – גם בד' הספרים שלפנ"ז)2, אבל בחלק הפשט שבתורה – אין מקום לקושיא מדוע נאמרה תחילה פרשה זו ואח"כ פרשה זו (אא"כ אין זה בהתאם לסדר הזמנים), ולכן לא הביא רש"י בפירושו כו"כ מאמרי חז"ל שמבארים סדר הפרשיות.

ובנדו"ד: בשלמא בחלק ההלכה, יש מקום לשאלה – שכיון שהאדם הוא קדום במעלה, וכל המובחר והמקודש קודם, היתה תורתו צריכה להתפרש לפני תורת בהמה חי' ועוף; אבל בחלק הפשט – אין מקום לשאלה כזו. וכפי שמצינו בפי' הראב"ע שכתב בפשטות "אחר שהשלים תורת הטהור והטמא בנאכלין, הזכיר טמא אדם", מבלי להביא את מאמרו של ר' שמלאי. וא"כ אינו מובן: למה הוצרך רש"י להביא את מאמר ר' שמלאי?

ב. ויש לומר הביאור בזה:

הקושי בפשוטו של מקרא הוא: מדוע נאמרו דיני טומאת "אשה כי תזריע" לפני דיני טומאת נדה (שנאמרו בפרשה שלאח"ז3), דלכאורה, כיון שסדר הדברים הוא שתחילה ישנה טומאת נדה, ורק לאחרי הטהרה מטומאת נדה, אזי יכול להיות "אשה כי תזריע" – היתה התורה צריכה לומר תחילה דיני טומאת נדה, ואח"כ "אשה כי תזריע"?

ואף שנת"ל שבדרך הפשט אין להקשות על סדר הענינים בשתי פרשיות, הרי בנדו"ד הקושיא גדולה יותר – שהרי בהמשך הכתוב נאמר "כימי נדת דוותה תטמא", "כסדר כל טומאה האמורה בנדה כו'"4, ועדיין לא נתפרש בתורה דין טומאת נדה?!

ואף שמצינו עד"ז בכ"מ, שבתחילה מזכירה התורה דין מסויים בדרך כלל, ורק לאח"ז מבארת התורה פרטי הדברים – הרי סוכ"ס אין זה מחוור לגמרי.

וכדי להבהיר זאת, מביא רש"י "א"ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חי' ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חי' ועוף" – שלכן נתפרשה תורתו של אדם בנוגע ליצירתו ("אשה כי תזריע") מיד לאחר תורת בהמה חי' ועוף (בפ' שמיני), מבלי להפסיק באמצע בדיני טומאת נדה.

ולכן מעתיק רש"י גם את התיבות "כי תזריע" – כיון שהקושי בפשוטו של מקרא (שמתורץ ע"י מאמרו של ר' שמלאי) הוא מדוע נאמר דין טומאת לידה ("אשה כי תזריע") לפני דין טומאת נדה.

והטעם שרש"י מביא זאת מדברי ר' שמלאי הוא – כי, רש"י מצד עצמו לא הי' מוכרח לפרש דבר, כיון שבדרך הפשט אין הכרח כ"כ לתרץ קושיא כזו (למה נאמר דין טומאת לידה לפני דין טומאת נדה), אלא, כיון שישנו פירוש שאמר ר' שמלאי, מביא רש"י את דבריו, כיון שעפ"ז יתחוור יותר גם בדרך הפשט.

ולכן כותב רש"י "אמר (ר' שמלאי)", ולא דרש, אף שמאמרו של ר' שמלאי הוא דרוש – כיון שעפ"ז מתחוור ענין גם בפשטי הכתובים.

והטעם שרש"י מזכיר שם בעל המאמר "ר' שמלאי", ולא כותב סתם בשם רבותינו ז"ל – כי, בלאה"כ צריך רש"י לומר שישנו מאמר מסויים שעי"ז יתוסף ביאור גם בפשטות הכתובים (בכדי להדגיש שאין הכרח לבאר ענין זה בדרך הפשט), ולכן כותב "א"ר שמלאי", כיון שהזכרת בעל המאמר אינה הוספה ואריכות הלשון לגבי "אמרו רבותינו".

ג. המשך הביאור במאמר ר' שמלאי, "כשם כו' כך כו'" – שטעם יצירתו5 של אדם לבסוף הוא (לא מפני מעלת האדם, שיכנס לסעודה מיד, אלא אדרבה) מפני החסרון של האדם ("יתוש קדמך"6) שיכול להתאוות לדברים אסורים, ולכן גם תורתו נתפרשה7 לבסוף, כיון שסדר הלימוד הוא מן הקל אל הכבד, ובירור האדם קשה יותר מבירור שאר בע"ח. והשייכות לר' שמלאי – שלא הי' מיוחס8, ולכן הדגיש את מעלת העבודה בכח עצמו, ולא את המעלות שבאים במתנה מלמעלה (בניגוד לר' יוחנן, שהי' מיוחס9, שמדגיש את מעלת האדם משעת יצירתו), ומצד ענין העבודה מודגש תחילה החסרון של האדם, ואילו מעלתו תבוא לאח"ז – ע"י העבודה, שמאדם שנוצר מן האדמה נעשה אדם מלשון אדמה לעליון, מציאות חדשה10, ועי"ז מתגלה כח העצמות. וזהו ש"תורת האדם" נקראת בשם "תזריע"11, שמורה על העבודה באופן של אתערותא דלתתא שיש בה מעלת ההתחדשות – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בלקו"ש ח"ז ע' 74 ואילך.

* * *

ד. כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה שכל אלו שסיימו את לימוד הלקו"ת השבועי יאמרו "לחיים"12.

ואח"כ אמר מאמר (כעין שיחה) ד"ה אשה כי תזריע (הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א)13.

* * *

ה. הביאור בפירוש רש"י סוף פרשתנו, "וכובס שנית", "לשון טבילה, תרגום של כבוסין שבפרשה זו לשון לבון, ויתחוור, חוץ מזה שאינו ללבון אלא לטבול, לכך תרגומו ויצטבע, וכן כל כבוסי בגדים שהן לטבילה מתורגמין ויצטבע" – שבטעם כיבוס הבגד לאחרי ש"סר .. הנגע" י"ל בב' אופנים: (א) כיון שהסרת הנגע היתה ע"י כיבוס לשם הסגר, ולא לשם טהרה, (ב) גם לאחרי הסרת הנגע צריך כיבוס כדי לטהר את התפשטות הטומאה בכל הבגד. ומזה שנאמר "וכובס שנית", מוכח, שגם הכיבוס הראשון פעל טהרה (ולא רק לשם הסגר) – טהרה מהנגע עצמו, ונוסף לזה צ"ל כיבוס שני לטהר גם התפשטות הטומאה. ודוגמתו בענין החטאים – שע"י התשובה נמחל לו לגמרי, ואילו התענית שלאח"ז, כדי שיהי' מרוצה וחביב כו', הו"ע של טבילה, תשובה עילאה – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בלקו"ש ח"ז ע' 92 ואילך.

______ l ______