בס"ד. ר"ד יום ב' דחג הפסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ה.

רשימה פרטית בלתי מוגה

הרש"ג הביע רגשי השמחה של החסידים על הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתחיל לסדר לדפוס את ההמשך הנודע "יו"ט של ר"ה תרס"ו" לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, באמרו, ששמע שבעת חלוקת המצות (בערב פסח), נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א מצה למנהל בית הדפוס (הר"מ שי' שוסטערמאַן) כדי שיתחיל לסדר לדפוס את המשך ס"ו. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בעת חלוקת המצות אמרתי לו רק שימשיך... לאחרי שכבר התחיל מיד כשקיבל את ההוראה להתחיל – ביום ב' ניסן (יום ההילולא של כ"ק אדנ"ע)1, אף שחל ביום ראשון, שבדרך כלל הוא יום חופש, הנה להיותו "תמים", התחיל מיד בו ביום את מלאכת סידור ה"המשך" בדפוס2.

הרש"ג סיפר, שהרה"ח ר' חיים שי' ליברמן (שדיבר עמו בפורים האחרון) הביע את רגשי מרירותו על העובדה שלמרות שמדפיסים מאמרי חסידות מכל שאר רבותינו נשיאינו, לא מדפיסים את מאמרי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, ובפרט את ההמשך הנודע בשעה שהקדימו תער"ב. ואמר, שכנראה מסתפק כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להדפיס המשך זה, ולדעתו, אם חסידים היו מבקשים מכ"ק אדמו"ר שליט"א להדפיסו, הי' נעתר לבקשתם. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

הרי רואים בפועל שכ"ק מו"ח אדמו"ר הדפיס מאמרי חסידות מכל רבותינו נשיאינו, מלבד מאמרי אביו כ"ק אדנ"ע!

ואמר הרש"ג: כנראה הי' זה מצד סיבה צדדית. (והמשיך לספר:) בימי בחרותי, בשנת עזר"ת, זכיתי ללוות את כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בנסיעתו מרוסטוב למוסקבה3, וכ"ק אדנ"ע הי' שרוי במצב רוח מרומם ("אויפגעלייגט"), ודיבר ע"ד הסדר במאמרי החסידות שלו, באמרו, שעד שנת תרס"ו הי' סדר אחד, ומשנת תרס"ו עד שנת תער"ב התחיל עוד סדר, וסיים שכל זה אינו מגיע ("עס קומט ניט") להסדר שהתחיל בשנת תער"ב!... ואח"כ אמר לי, שאשתדל אצל דודי החסיד הגביר ר' שמואל גורארי' ואצל דודי החסיד הגביר ר' נתן גורארי', שיקבלו על עצמם את מימון ההוצאות הכרוכות בהדפסת המשך ע"ב4. (וסיים הרש"ג:) ורק מפני סיבה צדדית לא בא הדבר לידי פועל5.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הרהר במשך זמן6, ואח"כ הפטיר: האם אתם אכן חושבים במלוא הרצינות ("ערנסט") אודות הדפסת המשך ע"ב?

וענה הרש"ג: בודאי! וכי למתי עלינו לחכות?!

______ l ______