בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשכ"ד.

בלתי מוגה

"וידבר גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם"1.

השי"ת יתן לכל אחד מכם, ולכולכם יחד, חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים,

והתעוררות תשובה אמיתית, ותשובה פנימית, ותשובה של שבת ("אַ שבת'דיקע תשובה")2,

והצלחה בלימוד התורה, לימוד הנגלה ולימוד החסידות, והלימוד יביא לידי מעשה3 – קיום המצוות בהידור, ועבודת התפלה,

ולעשות כל זה מתוך בריאות הנכונה,

ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, עד אשר "לילה כיום יאיר"4 – בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, במהרה בימינו,

אמן כן יהי רצון.