ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תש"כ

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ויפוצו מעיינותיך חוצה.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______