ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח

למחנות "גני ישראל" במקומותיהם בקשר עם פתיחתן שנה זו

ב"ה, ימי הגאולה, תמוז, ה'תשכ"א
ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל"

ברכתי לפתיחת גן ישראל בהצלחה וכן – לכל זמנו, ובזה – שרושם השהות בגן יוכר כל השנה בתוספת בריאות הגוף והנפש נפש האלקית בהקמת דברי התורה ועשייתם בחיות ואור, עדי נזכה ליעוד פרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח, וישראל עושה חיל.

בברכת הצלחה,
מנחם שניאורסאהן