בס"ד. ר"ד* יום א' פ' אמור, י"ד אייר, פסח שני, ה'תשכ"א.

– להתלמידות המסיימות תי' דישיבת יסודי התורה דוויינלאַנד נ.דזש. בחדרו הק' –

בודאי יודעות הנכן שהמייסד של שיטת החסידות הי' הבעל-שם– טוב.

הבעש"ט אמר1 שאין דבר שהוא במקרה, ומכל דבר שאדם רואה או שומע, ביכלתו ללמוד ממנו.

היום הוא פסח שני:

בזמן שביהמ"ק הי' קיים, הי' כל אחד מישראל צריך להביא קרבן פסח בי"ד בניסן. ומי שלא הי' יכול לעשות זאת, מפני שהי' טמא, או שהי' בדרך רחוקה – הי' יכול וצריך להביא קרבן פסח שני, בי"ד באייר2.

ואע"פ שבימינו אלו אין לנו ביהמ"ק וקרבנות, מ"מ, ישנם כל ענינים אלו ברוחניות, כי, את הרוחניות לא יכולים אומות-העולם ליטול מאתנו3.

והלימוד מענינו של פסח שני4:

אם מישהו החמיץ הזדמנות לקיים מצוה – אין זה אבוד, ח"ו, ובודאי יכול לתקן זאת (ע"י תשובה, וכיו"ב).

וכשם שכאשר באו להקריב קרבן פסח, לא באו בעצבות, אלא בשמחה, כך גם כאשר יהודי החמיץ קיום מצוה ושב בתשובה ומתקן זאת, עליו לעשות זאת בשמחה.

*

יהי רצון שתמשיכו את לימודי היהדות, ולא רק לתקן את העבר (אם הי' איזה חסרון), אלא גם להוסיף ולהתעלות בלימוד היהדות, תורה ומצוות.