ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"א

גוט שבת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן