ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשכ"א

והתוועדות פעילה ולנצל במילואם האוצרות טובים שמדורות – שמבזבזים לנו*.

בברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן

______ l ______