בס"ד. אור ליום ועש"ק פ' נצבים-וילך, כ"ב אלול, ה'תשי"ב.

– לקבוצת סטודנטים*, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר אל הסטודנטים אודות העבודה דחודש אלול, חשבון הנפש, ועבודת התשובה.

כן דיבר עמהם אודות הצורך לפעול על הזולת בענין התשובה, וביאר דרכי הפעולה בזה, והוסיף, גם שהפעולה על הזולת מסייעת גם בעבודה עם עצמו1.

אח"כ השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א להסטודנטים על שאלותיהם1.

בין הדברים אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א – במענה לשאלה – שגם כאשר עושים חשבון נפש על ענינים מסויימים ולא באים לידי התעוררות תשובה [והסיבה לזה היא בגלל העדר ההכנה המתאימה ע"י העבודה במשך כל השנה], אין להתייאש, אלא צריכים להמשיך ולהתבונן ולעשות חשבון נפש על ענינים כאלה שבהם נקל יותר לבוא לידי התעוררות תשובה.