ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש-השנה, ה'תשי"ג

כתיבה וחתימה טובה. הצעתי להתוועד והקהילו האנשים והנשים והטף ללמוד ליראה את השם.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן