בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשי"ג.

בלתי מוגה

[לאחר תפלת שחרית וסדר התרת נדרים – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א]:

כיון שעומדים אנו בסיומה של שנת השמיטה – צריכים לומר גם את נוסח הפרוזבול שהובא בשו"ע רבינו הזקן1: "הריני מוסר לכם כל החובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה"2.

כ"ק אדמו"ר שליט"א סיים בברכה3.

* * *

[לאחרי קבלת פ"נ הכללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן השי"ת שתתקיימנה כל הברכות שבנ"י – בכל מקום שהם – מאחלים זה לזה, ובפרט הברכות הנוגעות אל הכלל.

ובעמדנו בסמיכות לר"ה של מוצאי שביעית – יה"ר שיקויים מארז"ל4 "במוצאי שביעית בן דוד בא" (תמורת זה שחורבן הבית הי' במוצאי שביעית5), בגאולה השלימה והאמיתית, במהרה בימינו, ע"י משיח צדקנו.

______ l ______