ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ב-י"ג תמוז, ה'תשי"ב

למסור לכל הקיבוצים: התוועדות בהתעוררות בימי גאולה וסגולה הבע"ל ובהשתדלות בהפצת תקנות בעל השמחה.

מנחם שניאורסאהן