בס"ד. יום ה' פ' חוקת-בלק, יו"ד תמוז, ה'תשי"ב.

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")*

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א בגזיזת השערות, ואח"כ אמר שיכבדו גם את שאר הנוכחים, ולכל לראש – את הכהנים, כיון שגזיזת השערות הוא בדוגמת "ראשית הגז"1, א' מכ"ד מתנות כהונה2.

______ l ______