בס"ד. שיחת יום ג' פ' שלח, כ"ד סיון, ה'תשי"ב.

– לתלמידות המסיימות ד"בית-רבקה" תחיינה*, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. [הרב ישראל דזשייקאָבסאָן הציג את התלמידות בפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, באמרו שמסיימות הן את בית הספר היסודי ("עלעמענטרי-סקול"), ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

בודאי כבר הכינו עבורן תכנית לימודים, מורות ומנהל כו', לקראת זמן הלימודים הבע"ל, וא"כ, אין זה "סיום", אלא הפסקה בלבד.

[הרי"ד קרא בפני כ"ק אדמו"ר שליט"א את שמותיהן (ושם אמן) של התלמידות, לבקשת ברכה.

ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

בעניני תורה – לא שייך לומר שכבר סיימו כו', כי, את התורה נתן לנו הקב"ה שהוא אין-סוף, בלתי-מוגבל, כך, שגם התורה שלו (ש"נתן לנו את תורתו"1) היא בלתי-מוגבלת, ובמילא, אי אפשר לומר שכבר סיימו את כל התורה, להיותה בלתי-מוגבלת.

יתירה מזה: לא זו בלבד שאי אפשר לומר שכבר סיימו את כל התורה, אלא אדרבה – ככל שלומדים יותר ויותר, הולכת וגדלה הידיעה וההכרה עד כמה יש עוד להוסיף ולהרבות ללמוד ("וויפל מ'האָט נאָך פיל צו לערנען"),

ובזה גופא – נוסף על לימוד התורה – גם מה שהתורה צריכה ללמד את האדם במשך כל מהלך ימי חייו2.

ב. הדברים אמורים בנוגע ללימוד במוסדות תורה בכלל, ובפרט ב"בית-רבקה":

"בית-רבקה" הוא מוסד שנתייסד ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומתנהל ברוחו.

וכיון שכן, הרי כל אלו שלמדו ב"בית-רבקה" וקיבלו חינוך של יראת שמים,

– ובודאי היתה להן הצלחה יתירה בלימודיהן בכלל, וגם להבא תהי' להן הצלחה בלימודים –

בודאי למדו ויודעות הן אשר עדיין לא סיימו את לימודיהן, ויש להן עוד הרבה מה ללמוד.

ג. ומזה מובן, שתקופת ימי הקיץ אינה אלא הפסקה בלבד – על מנת לנוח ולהחליף כח לקראת שנת הלימודים הבאה, שבה תוכלו להמשיך את לימודיכן בבית-הספר ה"על-יסודי" ("היי-סקול") של "בית-רבקה", מתוך התמסרות יתירה.

זאת ועוד:

גם בתקופת ימי הקיץ עצמה, בודאי לא יהי' הפסק וניתוק ח"ו מלימוד התורה,

– שהרי התורה היא "תורת חיים"3, ובענין החיים לא שייך הפסק זמן ח"ו4

ובודאי שגם בזמן ה"חופש", תקבעו – מחוץ לכתלי הבנין של "בית-רבקה" – משך זמן בכל יום ללימוד התורה. ומה טוב – שיהי' הלימוד בצוותא עם חברה נוספת.

ד. השי"ת יברך אתכן בקיץ בריא, ושתהי' לכן הצלחה הן במנוחתכן והן בעבודתכן, והוריכם ירוו מכן רוב נחת, נחת יהודי.

מסרו פרישת שלום להוריכם וקרוביכם.

זכותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, מייסד המוסד, תעמוד לכן, אשר, ע"י המשך לימודיכן ב"בית-רבקה", תשיגו את המטרה והתכלית והתפקיד שאליו צריכה להגיע תלמידה של "בית-רבקה" – שהחינוך התורני ישפיע וישמש במהלך ימי החיים כ"מורה-דרך" בחייכן הפרטיים, ובהשפעה על החוג והסביבה.

היו בריאים.