(הֶמְשֵׁךְ). בֵּאוּר ג' הַפְּסוּקִים — לְכוּ נְרַנְנָה — עַל פִּי מִדָּה מְמוּצַּעַת מִדַּת כָּל אָדָם: מִיטְוואָך, אַז מעֶן הוֹיבְּט אָן טְראַכְטעֶן וואוּ וועֶט מעֶן נעֶהמעֶן אוֹיף שַׁבָּת, הֵן בְּפַּשְׁטוּת אוּן הֵן מִיט וואָס וועֶט מעֶן שַׁבָּת'ן — יעֶדעֶר אִיד אִיז דאָך שַׁבָּת גאָר אַנאַנדעֶרעֶר — וועֶרט מָרָה שְׁחוֹרָה'דִיג, אִיז דִי עֵצָה, לְכוּ נְרַנְנָה, בִּטָּחוֹן. וועֶן עֶס קוּמט דאָנעֶרשְׁטאָג, עֶס וועֶרט נעֶהנְטעֶר צוּ שַׁבָּת, אוּן עֶס אִיז נאָך אַלְץ נִיטאָ, אִיז יעֶמאָלט נְרַנְנָה'ט זִיך נִיט, מעֶן פאַרְשׁטעֶהט אַז מְ'דאַרף עֶפּעֶס טאָן. אִיז אַז מְ'זִיצט דאָנעֶרשְׁטאָג'דִיגעֶ נאַכט אוּן מְ'לעֶרעֶנט חֲסִידוּת, יעֶמאָלט אִיז פרֵייטאָג דעֶרהעֶרט מעֶן כִּי אֵ-ל גָּדוֹל גו' וּמֶלֶךְ גָּדוֹל גו', אוּן מִיט דעֶם שַׁבָּת'ט אַ אִיד.

(In continuation:) To explain the three verses beginning Lechu neranenah in a way that is meaningful to everyone:

On Wednesday, a person begins to wonder where he will get his Shabbos needs, both in a literal sense and also, how he will “make” his Shabbos in a spiritual sense — for on Shabbos, every Jew becomes a very different person. [Knowing that he is inadequately prepared,] he may become depressed. The solution is Lechu neranenah: “Let us go and sing joyously” — let us have trust [in G‑d].

When Thursday arrives, Shabbos has drawn closer and he is still empty-handed; joyous song no longer flows so spontaneously. It’s clear that he has to do something.

But after staying up and studying Chassidus on Thursday night, one appreciates on Friday that “the Al-mighty is great… and a great King.”1 And with this awareness, a Jew makes his Shabbos.2

בְּמִנְחָה אֵין אוֹמְרִים תַּחֲנוּן.

During the Afternoon Service, Tachanun is not recited.3

Probing Beneath the Surface

In the passage that is quoted in the Shabbos Morning Service and in the daytime Kiddush (“and on the seventh day He ceased from work and rested”), the word the Torah uses for “rested” is vayinafash.4 The root of that term is nefesh — “soul.” Shabbos rest is not mere relaxation: it is a reconnection to our souls, our G‑dly core, that enables us to use our inner spiritual energies to appreciate the G‑dliness that animates every dimension of existence. And the teachings of Chassidus show us how to do this.

Staying up late and studying Chassidus on Thursday night thus sets the tone for one’s spiritual endeavors on Shabbos.