ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Tishrei 15, 1st Day of Sukot 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 77-78.
Tanya: It is analogous (p. 519) ...nullified, forevermore. (p. 521).

When giving the etrog-lulav set to another for him to pronounce the b'racha, say explicitly that this is a gift conditional on its return, particularly on the first day. This is of value for the giver1 and the recipient.2 My father instructed that one should start saying shehecheyanu with the lulav in one hand and etrog in the other.3

The verses Ki amarti, etc. (p. 326) are said only on Hosha'ana Raba.

During the day, the b'racha of leisheiv ba'suka (p. 251) is also said after kiddush (p. 250), not after hamotzi.

We know the procedure (for the congregant) during the blessing of the kohanim4 because the Alter Rebbe would take the Tzemach Tzedek, before the latter's marriage, under his tallit during the blessing5 of the kohanim.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The owner of the etrog-lulav set.

2.

The user.

3.

At the close of the b'racha, he is to hold them together.

4.

See above, second day of Shavuot, p. 60.

5.

Often referred to colloquially as duchening (Yiddish).

יום חמישי טו תשרי, א דחג הסוכות (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: וכמו אב...הדינין נס"ו.כשנותנים הד' מינים לאחר לברך עליהם אומרים בפירוש שהוא במתנה על מנת להחזיר, ובפרט ביום ראשון. והוא תועלת לנותן ולמקבל. הורה אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] שיתחילו ברכת שהחינו כשהלולב בידו אחת והאתרוג בשני'[ה].

הפסוקים כי אמרתי גו' - רק בהו"ר [בהושענא רבה].

גם ביום מברכים לישב בסוכה אחר קדוש ולא אחר המוציא.

ההנהגה בעת ברכת כהנים [כנ"ל [כנזכר לעיל] יום ב' דחה"ש [דחג השבועות]] אנו יודעים עי"ז [על ידי זה] שרבינו הזקן היה לוקח את הצ"צ [הצמח צדק], קודם חתונתו, תחת טליתו לנ"כ [לנשיאת כפים].