ב"ה

שיחת יום ג', ח"י ניסן, ב' דחוה"מ פסח תנש"א

לצבאות השם שיחיו