ב"ה

שיחת יום ג' פ' נצבים, כ"ד אלול תנש"א

לנשי ובנות ישראל תחיינה