בס"ד. ר"ד* יום ג', ערב ר"ח תמוז, ה'תשי"א.

רשימה פרטית בלתי מוגה

(בסיום היחידות כשביקש ברכה להצלחה בלימוד – באמרו שלומד מסכת ב"מ פרק המפקיד – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

קודם הלימוד בכל יום, עליך להתבונן שהקב"ה נתן לך פקדון, והרי פקדון צריכים להחזיר בשלימותו, ועאכו"כ פקדון כזה.

וכדי לשמור על פקדון זה – צריך להקפיד על המזון: אכילה ושתי' – הוא מזון הגוף, וקיום התומ"צ – הוא מזון הנשמה.

וכאשר תתבונן בזה בכל יום קודם הלימוד – אזי יהי' הלימוד בהתמדה. וכאשר תלמד בהתמדה – אזי תהי' לך הצלחה.