בס"ד. יום ב' פ' מטות-מסעי, כ"ג תמוז, ה'תשי"ג.

– לקבוצת נשים המסייעות ל"בית-רבקה", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

ידוע הפתגם1 שצריכים לחיות עם הזמן – עם פרשת השבוע.

בהתחלת פרשת השבוע, פרשת מטות, מדובר אודות ענין הנדרים.

ובענין זה רואים חילוק בין אנשים לנשים – שדין הנדרים של איש ("איש כי ידור נדר גו'"2) נאמר בקיצור, ואילו בנוגע לאשה ("ואשה כי תדור נדר גו'"3) נתבארו בארוכה כו"כ פרטי דינים.

ומתאים גם עם כללות החילוק בין אנשים לנשים – שאנשים חייבים בכל תרי"ג המצוות, משא"כ בנוגע לנשים יש שינויים בהחיובים שלהן, שיש מצוות שחייבות בהן ויש מצוות שפטורות מהן. ובהתאם לכך משתנים גם פרטי הלכות נדרים בנשים.

ובכל אופן, ענין זה שדיני נדרי אשה נתבארו בכתוב באריכות ובריבוי פרטים – מהוה הוראה בנוגע לחינוך הבנות, ובפרט בימינו אלה, הן במדינה זו, והן מעבר לים, שצריכים להשתדל ביותר בכל הקשור להתעסקות עם חינוך הבנות, שכן, בהרבה ענינים יכולות הן לפעול עוד יותר מהאנשים.