אבל קריאת שמע וברכותיה כו' כן משמע מפרי חדשא ותשובת רמ"א.ב וכן משמע בהדיא ממה שכתבג ואם יראה לו כו', ומאי שנא קריאת שמע מברכותיה, אדרבה כקורא בתורה הוא ומצות עשה דאורייתא היא, איך יבטלנה מחשש שלא נזכר בגמרא ושום פוסק. וכן משמע מלשון מוטב. וצריך עיון.