והוא שעדין לא כו' כן משמע מט"זא דשוה לגמרי, ואי לא תימא הכי איזה שיעור יש לגדול דלא תני הכא בכ"מ.