אפלו בשעה שאין שם כו' ב"ח'א עולת תמיד.ב עטרת זקנים.ג וכן משמע במגן אברהם כאן סק"א ובסוף סימן מ"ה,ד דלפי מה שכתב שם על כרחך מיירי שאין אדם באמצעי, שאם לא כן צריך לחלוץ תפלין. וכן משמע מדאצטריך לאשמועינן בשלחן ערוךה שאין שם קריאת שמע, תיפוק ליה משום ערום דלא היו מכסים ערותם, עיין אבן העזר סימן כ"ג,ו ומשום דרבי יוסי בר חנינא מפרש בהדיא נקט ליה.ז