אפילו בלשון חול ב"ח.א עולת תמיד.ב עטרת זקנים.ג וגם הש"ך סימן קע"טד מודה הכא, משום דשלום יוכיח, שאם כן יש תפלה בב"ה שנאמרת בכל לשון ואין קדושה בתיבות. ועיין פירוש רש"י סנהדרין (צ"ו) [נ"ו]ה דכינוי דגבי ברכת השם הוא שאינן נמחקין, דלא כרמב"ם בפרוש המשנה פרק ד' דשבועות.ו וגבי קריעה הזכירו כינוי שם, ואפילו הכי קורע על שמות הנכרים, כמו שיתבאר ביורה דעה סימן ש"מ (סל"ו) [סעיף ל"ז].