שאינו כלי כו'. ועי' במה שנתבאר לקמן דהראב"ד ס"ל דאריתא דדלאי מיירי בכלי המחובר לקרקע דדוחק לומר דה"ק דה"ל שאובין ובעינן מ' סאה משא"כ במקוה כהרר"י גם מסתימת גמרא ופוסקים משמע דאפי' יש מ' סאה אין מטבילין והש"ע ס"ל דאינו כלי מדמכשר בהמשכה והא דפסל כלי המחובר לקרקע היינו משום דלא מסתברא ליה להקל כבה"ג דבתראי פליגי עליה אלא משום דהרמב"ן ורשב"א ס"ל הכי כדמשמע בב"י בשם מהרינ"ח ואינהו פסלי כה"ג ודו"ק: