בזכוכית כו' בית יוסף.א ובסימן תנ"אב אינו אלא מנהג לכתחלה, עיין שם בבית יוסףג ומגן אברהם.ד וגם אין ראיה כלל משם, דאין החומרא משום שבליעתו מרובה מכלי מתכת, שכלי עץ לפי דעת השלחן ערוך יוכיחו, אלא משום שבליעתן חזקה ואינן יוצאין מדופיין אלא באור, כמו שכתבו התוס' בחולין דף ח'ה בכלי חרס דדמי לכלי שתשמישו באור, שאם לא כן אין ראיה מכלי חרס, עיין שם.