וכיון שאינו מתפלל י"ח כו' והרא"שא שלא הזהיר על זה לשיטתיהב אזיל, דסבירא ליה בסימן נ"בג שאפשר אחר התפלה יאמרם בברכותיה, עיין שם ובטור.ד