ומה שכתב בספר הלכה ברורהא לחלק בין תוכה למבחוץ – זה אינו, כמבואר בירושלמיב שבספר התרומהג , דרב ורב חסדא פליגי על אשיאן, אף על גב דאינהו מיירי מבחוץ ואיהו מיירי בתוכה, עיין שם.