וכן אם אין היקף כו' כן משמע בשולחן ערוךא גבי כ"ף פשוטה. וכן הוא בירושלמי פרק קמא דמגילהב בשם רב חסדא דפליג על אשיאן שמצריך היקף בתוכה. וכן צריך לומר בספר התרומה סימן רה בפניםג וכן מצאתי כתוב הוגה שםד , וסיים שם בספר התרומ[ה] דתלמודנו מכשיר לגמרי, רצונו לומר, בלי שישתייר כדי לגרור וכדי אות עיי"ש.