בעובי' כו' בית יוסףא בשם המאיריב דאיירי בכהאי גוונא, דכשר אחר כך לפי שנשתיירג כמלא אות כו' עיין בית יוסף.